הצטרפות לניוזלטר הצטרפות לניוזלטר

בעיות ריבית ברכישת אגרות חוב ושטרי הון

כ"ז טבת ה'תשע"ב
דיין בבית הדין נתיבות חיים
השאלה:

האם ניתן לסמוך על היתר העסקא בבנקים ולקנות בבורסה אג"ח או שטרי הון של הבנקים?

תשובה:

שלום רב,

יש צורך שיהיה היתר עיסקא לחברה המנפיקה את האג"ח ולא די בהיתר עיסקא שיש לבנק או לבורסה המשווק את האג"ח. במקרה שיש לחברה המנפיקה היתר עיסקא ודאי ניתן להסתמך עליו.
למיטב ידיעתי, שטרי הון מונפקים רק על ידי הבנקים וחברות האשראי ולהם יש היתר עיסקא.

אין בעיה להסתמך על היתר עיסקא של הבנק ובפרט כשמלווים כסף לבנק.

מקורות:

ראה בנתיבות שלום עמ' תקיג ועמ' תשלט ס"י, קובץ מבית לוי עמ' קלג והלאה.

בעיקר ההסתמכות על היתר עיסקא יש דנו הפוסקים מכמה היבטים, א' נראה כהערמה, ראה בזה בשו"ת חלקת יעקב יו"ד סי' סח, ובספר ברית יהודה פרק מ שהביאו דעת כל האחרונים בזה. ב' שני הצדדים צריכים להבין פרטי ההיתר עיסקא ראה בזה של"ה מסכת חולין שו"ת חכמת אדם כלל קמג טוב טעם ודעת מהוד"ג ח"ב סי' מג לבושי מרדכי ח"א סי' צה ומשנה הלכות ח"ט סי' קעג. ג' המלוה או הלוה אינם חוששים לאיסור ריבית כגון ישראל מומר ראה שו"ת חלקת יעקב שם סי' סט. וראה עוד בברית יהודה שם שדן בנושאים אלו.


 

ניתן להקדיש יום לימוד באתר


לרפואה, לעילוי נשמת או להצלחה


לפרטים נוספים צרו איתנו קשר כאןתגיות: , , ,

הוסף תגובה

השם יוצג באתר

 

לא יפורסם